گلسنگ. سلول های جلبکی رنگ روشن است.هایفهای قارچ آنها را محاصره کرده و در جا تثبیت کرده اند .