قارچهای میکوریزی آربوسکولار هم در مراتع و هم اکوسیستم گرمسیری هستند. آنها در هشتاد درصد  تمام گیاهان خشکی یافت می شود.