هایفهای قارچی و کیست اسپور در ساقه Asteroxylon mackiei. به نظر می رسد دو گونه از قارچ ها  دیده می شوند، کیست کوچک تر (سمت چپ پایین) احتمالا Palaeomyces asteroxyli،  بزرگتر با دیواره ضخیم کیست  احتمالا به Palaeomyces gordoni (نوار مقیاس = 200μm) تعلق دارند.

(Copyright owned by University Münster)