هایفهای هیف های قارچی (F) نفوذ قشر بیرونی از ساقه اصلی (نوار مقیاس = 100μm)

(Copyright owned by University Münster)