perithecium در روزنه Asteroxylon.  دو لایه از دیوار (w) و قسمت میانی باز که از طریق آن آسکسپورها  منتشر می شوند (N) را نشان می دهد.  (نوار مقیاس = 100μm)

 (Copyright owned by University Münster)