سازه های که  برخی از وظایف از سیستم گردش خون را در حیواناتی که فاقد این سیستم هستند انجام می دهند.