تغییرات در فشار خون، سرعت، و منطقه از سرخرگها، مویرگها و رگهای دستگاه گردش خون