استخوان های انگشتان که هر یک دارای سه بند بوده به غیراز شست که دو بند دارد