اسکن تصویر میکروسکوپ الکترونی از یک نوتروفیل (زرد)، engulfing باکتری سیاه زخم (نارنجی).