اسکن تصویر میکروسکوپ الکترونی از گردش خون طبیعی انسان است. می توانید یکی از سلول های قرمز خون، چندین برجسته سلول های سفید خون از جمله لنفوسیت ها، مونوسیت، نوتروفیل، و بسیاری از کوچک به شکل دیسک پلاکت ها را ببینید.