دوره زمانی پاسخ ایمنی با برخورد اولیه قارچ (یا واکسیناسیون اولیه) آغاز می شود و منجر به تشکیل و نگهداری حافظه-مصونیت- فعال ایمنی است.