ماکروفاژها سلول سرطانی (بزرگ، توده ناهمگون) را شناسایی کرده اند. پس از ترکیب با سلول های سرطانی، ماکروفاژها (کوچکتر سلولهای سفید) تزریق سمی که کشتن سلول های تومور است. ایمونوتراپی برای درمان سرطان منطقه از پژوهش های پزشکی فعال است.