نمونه‌ای از ناهم‌رنگی چشم، در این مورد قهوه‌ای و فندقی.