مقایسه آناتومی گوش پستاندار: انسانی (سمت چپ) و بربری نوعی میمون دنیای قدیم (سمت راست).