تصویر از 46 کروموزوم در ژنوم دیپلوئید  انسان (مرد) است. (کروموزوم میتوکندری نشان داده نشده است)