ساختار دوم پروتئین ها با ساختارهای ثانویه به بدست آمدها است.فلش ها نا همسو بودن دو رشته را نشان می دهند.