تئوری مدرن انتخاب طبیعی ناشی از کار چارلز داروین در قرن نوزدهم.