بیوفیلم باکتری های گرمادوست در خروج از میکی چشمه های آب گرم، اورگان، در حدود 20 میلیمتر ضخامت دارد.