طیف وسیعی از اندازه نشان داده شده توسط پروکاریوت ها، نسبت به کسانی که از دیگر موجودات زنده و مولکولهای زیستی