کاربوکسی  زوم ها میکروکامپاند باکتریایی ها هستند که حاوی آنزیم های درگیر در تثبیت کربن. کاربوکسی زوم ها از گلوله های پروتیین چند وجهی , چند سطحی حدود 80 تا 140 نانومتر در قطر است. این محفظه های احتمالا برای تمرکز دی اکسید کربن برای غلبه بر ناکارامدی روبیسکو آنزیم غالب در تثبیت کربن و نرخ آنزیم محدود در چرخه کالون است. این اندامک های در تمام انرژی و بسیاری از  باکتری ها ی شیمیو اتوتروف را که دی اکسید کربن می شود. کاربوکسی زوم ها نمونه ای از یک گروه گسترده تر از میکروکامپاند پروتیین ها بی تشابه اند, اما ساختارهای مشابه, بر اساس لوکاتیکسین از دو پوسته خانواده های پروتیین.