هلیوباکتر پیلوری عکس میکروسکوپی الکترونی, نشان می دهد که چندین فلاژل در سطح سلول