باسیلوسیز انتراسیز (رنگ بنفش)در تش مربوط به نخاع ومغز, مغزی نخاعی سیال