بسیاری از باکتری ها از طریق تکثیر شکافت دوتایی, که در مقایسه با زیست شناسی تقسیم هسته سلول بدوقسمت بدون کم شدن کرموزم ها, تسقیم غیرمستقیم و تقسیم کاهشی , مل تحقیر, نمایش مصغر چیزی , اطناب ,زیست شناسی تغییرات متوالی هسته که منتهی به تشکیل سلول جدید میگردد, تقسیم سلولی در این تصویر.