فلاژیلیوم از باکتری‌های گرم منفی است. این پایگاه را به چرخش در رشته و.......