گسترش رنگی عکس میکروسکوپی الکترونی سالمونلا نشان می شود (قرمز حمله به کشت سلول های انسانی