بررسی اجمالی از عفونت های باکتریایی و گونه های اصلی درگیر.