آنتونی ون لیون هوک، میکروبیولوژیست اولین و اولین کسی را مشاهده باکتری ها با استفاده از یک میکروسکوپ.