الیاف پنبه نشان دهنده خالص ترین شکل طبیعی از سلولز، حاوی بیش از 90٪ از این پلی ساکارید.