یک رشته از سلولز (ساختار )، نشان دادن پیوند هیدروژنی (بین) در داخل و بین مولکول های سلولز.