گلوکز می تواند در هر دو فرم حلقه و  فرم زنجیر- خطی وجود داشته باشد.