ساختار استیل کوآنزیم A ، گروه قابل انتقال استیل در انتهای چپ به اتم گوگرد متصل شده است