یک طرح ساده کاتابولیسم تهیه می شود از پروتیین, چربی و هیدرات کربن