سلول گیاهی (کران دار با دیواره ی ارغوانی ) پر از کلروپلاست ( سبز ) که محل فتوسنتز هستند