مکانیسم سنتز ATP . ATP قرمز رنگ نشان داده شده است ، ADP و فسفات به رنگ صورتی و  ساقه چرخنده سیاه رنگ است .