ساختار و محتوای یک سلول معمولی گرم مثبت باکتریایی (دیده شده توسط این واقعیت است که تنها یک غشاء سلول وجود دارد).

/ 0 نظر / 3 بازدید