درخت  تکاملی که اصلیت مشترک از موجودات زنده از هر سه حوزه هایی از زندگی است. باکتری ابی رنگی, یوکاریوت ها, قرمز و سبز هالوباکتری ها. موقعیت نسبی از برخی از فیلا شامل حدود درخت نشان داده شده است.

/ 0 نظر / 16 بازدید