شبکه متابولیک چرخه اسید سیتریک از ارابیدوپسیز  تالیانا. نشان داده شده است و آنزیم متابولیت های قرمز و روابط متقابل بین آنها به عنوان خطوط سیاه.

/ 0 نظر / 4 بازدید