این نوکلئوتید شامل قند پنج کربن دی اکسی ریبوز، یک پایه نیتروژنی به نام آدنین، و یک گروه فسفات. با هم، دی اکسی ریبوز و آدنین نوکلئوزیدی (به طور خاص، داکسی ریبونوکلئوتید) نامیده می شود را تشکیل می دهند داکسی آدنوزین. با یک گروه فسفات شامل، ساختار کل داکسی ریبونوکلئوتید (تشکیل دهنده نوکلئوتیدی از DNA) با نام داکسی ریبونوکلئوتید منوفسفات در نظر گرفته.

/ 0 نظر / 13 بازدید